Úspěšná strategie Gorenje Group – překročení plánovaného zisku již v prvním roce - Gorenje
Pondělí, 16. leden 2017

Úspěšná strategie Gorenje Group – překročení plánovaného zisku již v prvním roce

Dozorčí rada společnosti Gorenje, která zasedla v pátek 13. ledna, konstatovala, že už v prvním roce naplňování strategického plánu – v roce 2016 – bude překročen předpokládaný zisk. V roce 2017 je očekáván další růst výnosů a ziskovost. 

V prvním roce realizace strategického plánu na léta 2016–2020 dosáhla Gorenje Group stanovených cílů – navýšení příjmů na 1,257 miliardy eur (o 2,6 % více než v roce 2015) a výrazného zlepšení ukazatelů finanční výkonnosti. Provozní zisk se odhaduje na 38,7 milionu eur a čistý zisk na 8 milionů eur. Mimořádně úspěšné výsledky v hlavním segmentu domácích spotřebičů jsou poháněny růstem tržeb a zlepšením geografické a produktové struktury. Správné finanční řízení má za následek relativní snižování zadluženosti na úrovni Gorenje Group.

V souladu se strategií Gorenje Group došlo ke zvýšení tržeb u prémiových a inovativních spotřebičů (nyní představují 27,4 % z celkových tržeb velkých domácích spotřebičů), jakož i malých domácích spotřebičů. Nejvyšší tržby byly v segmentu kuchyňských spotřebičů – prodeje myček vzrostly o 20 % a tržby v segmentu malých domácích spotřebičů se zvýšily o téměř 33 %.

Po solidním růstu v posledním čtvrtletí roku 2015 se výkon Gorenje Group stále zvyšoval, v průběhu roku 2016 bylo každé čtvrtletí zakončeno ziskem. V domácí obchodní oblasti bylo dosaženo příjmů ve výši 1,091 miliardy eur, což je o 3,3 % více než v roce 2015. V souladu s celkovým strategickým plánem došlo v roce 2016 ke zlepšení obchodní struktury Gorenje Group z hlediska cílových trhů a produktů. Společnost upevnila svou pozici a prodeje na trzích v Rusku, na Ukrajině a východní Evropě, stejně jako v zemích Beneluxu, Austrálii, USA a Asii. Rovněž došlo ke zvýšení tržeb u prémiových značek Asko a ATAG.

V roce 2016 Gorenje Group zvýšila investice do marketingu a vývoje s cílem podpořit růst a zlepšit strukturu tržeb. Na vývoj šlo celkem 32 milionů eur, což je 2,6 % celkových tržeb skupiny.

Rok 2016 byl rokem nákladové efektivnosti a úspor

V roce 2016 Gorenje Group iniciovala opětovné vyjednávání s dodavateli. Forwardové kontrakty u některých strategických surovin (plech, plasty atd.) a optimalizace využití materiálů v přímé výrobě vyústily v efektivní správu surovin a zpracovaných materiálů. Souběžně byly realizovány aktivity zaměřené na optimalizaci logistiky – vývoj nového logistického modelu umožnil snížit náklady na logistiku při současném zvýšení příjmů.
Výrazně se zlepšil Gorenje Group EBITDA s příznivou strukturou tržeb a řádným řízením nákladů. EBITDA se odhaduje na 87 milionů eur, což je o 8,6 % více než v roce 2015.

Gorenje Group pokračuje ve snižování zadluženosti v relativním vyjádření – v roce 2016 byl čistý poměr dluhu k EBITDA snížen na 3,9 (v roce 2015 to bylo 4,1). V souladu se strategií se společnost důsledně zaměřuje na svou hlavní činnost, v roce 2016 se proto zbavila podílu ve společnostech Publicus a Ekogor z non-core segmentu ekologie.

Neauditované finanční výkazy za rok 2016 budou zveřejněny 10. března 2017.

Růst příjmů a zlepšení ziskovosti v roce 2017

Ve druhém roce nového strategického období Gorenje Group předpokládá další nárůst tržeb, a to o 4,6 %. V segmentu domácích spotřebičů je plánován 5% růst výnosů, založený na vyšších tržbách pod prémiovou značkou Asko a růstu tržeb v Rusku, na Ukrajině, ve východní Evropě, zemích Beneluxu, Německu, Skandinávii, na Středním východě, v Asii, USA a Austrálii. 

S cílem podpořit ziskovost budou zajištěny adekvátní investice do marketingu a vývoje a zlepšena efektivita nákladů, pokud jde o suroviny a zpracované materiály, logistiku a práci. Společnost nadále hodlá generovat volné cash flow, optimalizovat čistý pracovní kapitál a zvyšovat efektivitu na všech úrovních. V souladu se strategií bude Gorenje Group nadále pokračovat ve snaze snižovat relativní dluh a čistý finanční poměr dluhu k EBITDA na 3,5. Provozní zisk před odpisy a amortizací by se měl zvýšit o 11 %. Čistý zisk je plánován na více než 13 milionů eur.

Změny v organizaci Gorenje Group

Během svého zasedání dozorčí rada představila změny v organizaci Gorenje Group, tak jak bylo plánováno správní radou pro rok 2017 v souladu s celkovou strategickou politikou provozní dokonalosti. Gorenje Group změní svou tradiční funkční organizační strukturu na divizní ("business“ – "produkt“) organizační strukturu zaměřenou na značky a produktové programy. To poskytne ještě větší možnosti pro podnikatelský přístup a zaměření se na další zlepšení výkonu. Podrobnější informace k implementaci nové organizační struktury budou zveřejněny začátkem února.

Dozorčí rada společnosti věří, že s těmi správnými aktivitami a novou organizací bude Gorenje Group úspěšně pokračovat ve svém úsilí o dosažení ambiciózních cílů strategie globálního růstu, jak jsou stanoveny pro období do roku 2020.