Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek - Gorenje
Čtvrtek, 11. listopad 2010

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek

V rámci získaného grantového projektu vyhlašujeme výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti Gorenje-real, spol. s r.o. a partnera projektu Gorenje spol. s r.o. v období prosinec 2010 – říjen 2011:

„Školení ICT“

Toto zadávací řízení není zadáváno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ale Pokynů Operačního programu Lidské zdroje a nezaměstnanost.

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Gorenje - real, spol. s r.o. 
Sídlo: Praha 4 - Michle, Pobočná 1395/1, PSČ 14100
IČ: 49615157
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Michal Kroh, kroh@gorenje.cz, 604 577 577

Partner projektu:

Název zadavatele: GORENJE  spol.s r.o.
Sídlo: Praha 4, Pobočná l/l395, PSČ 14000
IČ: 40612244
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Střelec, strelec@gorenje.cz, 604 555 545

2. Předmět výzvy:

Zakázka vychází z projektu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – „Vzděláváním proti hrozbě nezaměstnanosti“.

Školení ICT

1. Základy eBusinessu (2 dny):

 • Vyhledávání na internetu
 • Využití obchodních portálů (B2B apod.)
 • Marketing a reklama na webu
 • Internetové obchody
 • Účast: 24 osob v používání eBusinessu, rozdělených do dvou skupin.

2. Elektronická podpora interiérového designu (2 dny):

 • 3D programy
 • Nasvětlování atypických scén
 • Raytracing a aplikované efekty s ním
 • Práce s texturami na 3D objektech
 • Booleovské operace a jejich využití (součet, průnik, rozdíl)
 • Vytváření vlastních knihoven
 • Modelování zapomocí deformací základních objektů
 • Praktické procvičení.
 • Účast: 28 osob, rozdělených do tří skupin.

3. Zdokonalovací kurs MS Office zaměřený na pokročilé využívání MS Word, MS Outlook, Excel (2 dny):

 • Tvořit makra pro automatizaci rutinních činností
 • Vytvářet vlastní výpočtové funkce
 • Účast: 35 pracovníků, rozdělených do tří skupin

4. Kurs MS PowerPoint s těmito základními cíli (1 den):

 • Mít přehled o možnostech MS PowerPoint a plně je využít v praxi
 • Schopnost vytvářet vlastní prezentace
 • Ovládání prezentace během promítání.
 • Účast: 15 pracovníků, rozdělených do dvou skupin.

5. Zdokonalovací kurs MS Access (1 den):

 • Osvojit si základy práce v programu MS Access
 • Zvládnout vztah mezi MS Excel a MS Access (tvorba a vkládání tabulek atd.)
 • Tvorba sestav
 • Import a export dat z/do jiných databází.
 • Účast: 15 pracovníků, rozdělených do dvou skupin

6. Kurs MS Project (1 den):

 • Využití programu pro projektový management
 • Tvorba vlastních projektů, časových harmonogramů
 • Rozhodování a vyhodnocování jednotlivých variant
 • Účast: 15 pracovníků, rozdělených do dvou skupin

Celkový počet školících dnů: 22.

Do ceny budou zahrnuty výukové manuály a pronájem mobilní počítačové učebny.

3. Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná cena zakázky:  567.000,-  Kč bez DPH

4. Hodnotící kritéria:

 1. nabídková cena……………………………………………………….………………………. ..váha 15% bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH
 2. metodologie, obsah školení a provázanost s praktickou činností………………………… váha 30% bude hodnocena provázanost, ušití na míru společnosti a jejích potřeb – do jaké míry obsah školení odpovídá každodenní činnosti účastníků
 3. kvalita realizačního týmu……………………….……………………………………………… váha 30% hodnoceno bude složení realizačního týmu, jejich životopisy, praxe a zkušenosti s realizací projektů
 4. organizační a technické zajištění zakázky…………………………………………………….váha 25% flexibilita při komunikaci organizačních věcí, v případě potřeby flexibilita v zapůjčení počítačového vybavení, dataprojektorů, flipchartů a dalších potřebných věcí pro kvalitní odvedení tréninků, flexibilita ve změně termínů tréninků (ze strany klienta).

4.1. Požadavky na prokázání kvality dodavatele

Požadujeme:

Technické kvalifikační požadavky:

a) představení 3 již realizovaných školení se zaměřením na ICT, z čehož alespoň 1 bude pro mezinárodní společnost

Nabídka bude obsahovat životopisy lektorského týmu a jejich kvalifikační profil. Všichni lektoři, kteří budou zabezpečovat zakázku, doloží působení v oblasti lektorského vzdělávání IT a zároveň dosaženou praxi.

Zadavatelem bude vybrán ten uchazeč, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější, a to na základě níže uvedeného postupu:

b) Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu

c) Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinní do zápisu zdůvodnit své hodnocení.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek: 25.11.2010 do 10:00
Místo podání nabídek: Gorenje – real, spol. s r.o., Pobočná 1/1395, Praha 4
Způsob podání nabídek: doporučeně poštou nebo osobně k rukám Ing. Michala Kroha

6. Požadovaná struktura nabídky

Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat minimálně následující informace:

Titulní stránka nabídky

 • Označení zakázky (název, evidenční číslo)
 • Obchodní jméno uchazeče
 • Datum vyhotovení nabídky

1. Identifikace uchazeče

 • Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ…)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, odborné certifikáty
 • Odpovědná osoba uchazeče (oprávněná uzavřít za uchazeče dodavatelskou smlouvu)
 • Kontaktní osoba odpovědná za nabídku (vč. kontaktní adresy a e-mailové adresy)

2. Specifikace nabízených služeb a dodávek

 • popis nabízených školení, zejména metodika jednotlivých kurzů a přínos účastníkům

3. Zkušenosti a znalosti

 • představení již realizovaných projektů a školení

4. Cena služeb
Uchazeč předloží nabídkovou cenu v následující formě:
 
 Nabídková cena bez DPH.............................................,- Kč
 DPH...........................................................................,- Kč
 Nabídková cena s DPH.................................................,- Kč

Cena zahrnuje: školení v požadovaném rozsahu, poskytnutí potřebných pomůcek a prostor k výuce

5. Smluvní podmínky

Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, s podpisem uchazeče na návrhu smlouvy.

7. Požadovaná forma nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, a to v jednom originále a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Obálky s nabídkami musí být označeny ,,Neotvírat“ – uvedeno je číslo zakázky a její název.

Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „Originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „Kopie“.  V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou.
Nabídka bude dodána v českém jazyce.

8. Podmínky a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování nabídek může zadavatel požádat uchazeče o objasnění, doplnění či modifikaci nabídky. Požadavky a odpovědi musí být písemné.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k prezentacím jejich nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého rozhodnutí neuvádět.

9. Závěrečné ustanovení

Vybraný uchazeč se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Zadavatel i dodavatel musí dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“).

V Praze dne 4.11. 2010

Ing. Suad Hadžič