Výzva - Gorenje
Neděle, 15. srpen 2010, Praze

Výzva

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek (dále jen výzva)

V rámci získaného grantového projektu vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele e-learningu včetně jeho správy pro podporu vzdělávání zaměstnanců společnosti Gorenje-real, spol. s r.o. a partnera projektu Gorenje spol. s r.o. v období  červen 2010 – březen 2012.

„E-learningová podpora“

Toto zadávací řízení není zadáváno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ale Pokynů Operačního programu Lidské zdroje a nezaměstnanost.

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Gorenje - real, spol. s r.o. 
Sídlo: Praha 4 - Michle, Pobočná 1395/1, PSČ 14100 
: 49615157 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Michal Kroh, kroh@gorenje.cz, 604 577 577

Partner projektu:

Název zadavatele: GORENJE  spol.s r.o.
Sídlo: Praha 4, Pobočná l/l395, PSČ 14000
IČ: 40612244 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Střelec, strelec@gorenje.cz, 604 555 545

2. Předmět výzvy:

Zakázka vychází z projektu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – „Vzděláváním proti hrozbě nezaměstnanosti“

Předmět zakázky:

 • Výběr dodavatele e-learningu včetně jeho správy

Požadavky na funkčnost e-learningu:

 • Aplikace na podporu systematického rozvoje zaměstnanců
 • On-line rozvojový nástroj využívající kompetenční model společnosti, jako nástroj pro manažerskou úroveň při rozvoji podřízených formou koučinku
 • Úložiště tréninkových dat a firemních informací (koučovací formuláře, appraisal záznamy, osobní hodnocení, výsledky prodeje, firemní dokumenty) – vše na jednom místě a srozumitelné
 • Správa, interní organizace a archivace tréninků, školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců – zaměstnanci budou vědět, jaké tréninky a školení je čekají, nadřízení budou mít přehled o tréninkových a školících aktivitách svých týmů i se strukturovaným hodnocením
 • Měření a vyhodnocování efektivnosti – reporting výkonnosti, srovnání jednotlivců a kompetencí v čase, grafické výstupy
 • Testovací nástroje pro zaměstnance v oblasti: odborné zkušenosti, všeobecné pracovní propozice, osobnostní diagnostika, které by bylo možné použit jakou součást ac/dc aktivit

Součástí dodávky je i měsíční správa e-learningové aplikace.

3. Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná cena zakázky:  220.000,-  Kč bez DPH

4. Hodnotící kritéria:

 1. nabídková cena - váha 40%
  bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH
 2. administrace (správa) projektu - váha 30%
  bude hodnoceno administrační rozhraní (možnosti přístupu zadavatele), časová flexibilita při komunikaci se správcem aplikace, kontaktní osoba, kvalita zákaznické podpory
 3. technické provedení - váha 15%
  hodnocena bude jednoduchost a funkčnost uživatelského rozhraní aplikace
 4. lokalizace dle zadání klienta - váha 15%
  přizpůsobení se požadavkům klienta – grafická úprava (barvy, logo atd.), www adresa dle přání, aplikace vyhovuje charakteru a prostředí společnosti

4.1. Požadavky na prokázání kvality dodavatele

Požadujeme:

Nabídka bude obsahovat minimálně 3 referenční dopisy na implementaci a provoz e-learningu.

Technické požadavky:

 1. Programovacím jazyk php
 2. Dostupnost přes www rozhraní a umístění mimo IT zdroje zadavatele (páteřní server)
 3. Zabezpečený přístup  pro každého uživatele unikátním heslem a jménem
 4. Garance pravidelného zálohování a přístupu 24/7
 5. Aplikace zajistí přehled o tréninkových aktivitách, účasti jednotlivých zaměstnanců na trénincích, data a místa realizace, jméno školitele
 6. Ke každé tréninkové aktivitě musí být možno přiřadit dokumenty ve formátu text/audio/video
 7. Live chatovací aplikace pro účastníky a lektory (před a po kurzu)
 8. Garance přístupu k datům po celou dobu trvání projektu (2 roky)

Zadavatelem bude vybrán ten uchazeč, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější, a to na základě níže uvedeného postupu:

 • Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu

  100 x (nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota) / cena (hodnota) hodnocené nabídky) x váha vyjádřená v procentu
 • Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinní do zápisu zdůvodnit své hodnocení.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek: 20.8. – 9.9. 2010 do 10:00 hodin   
Způsob podání nabídek: doporučeně poštou nebo osobně k rukám Ing. Michala Kroha

6. Požadovaná struktura nabídky

Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat minimálně následující informace:

Titulní stránka nabídky

 • Označení zakázky (název, evidenční číslo)
 • Obchodní jméno uchazeče
 • Datum vyhotovení nabídky
 1. Identifikace uchazeče 
 • Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ…)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, odborné certifikáty
 • Odpovědná osoba uchazeče (oprávněná uzavřít za uchazeče dodavatelskou smlouvu)
 • Kontaktní osoba odpovědná za nabídku (vč. kontaktní adresy a e-mailové adresy)

    2.  Specifikace nabízených služeb a dodávek

 • Popis e-learningové aplikace vč. popisu provádění měsíční správy aplikace

    3.  Zkušenosti a znalosti

 • Referenční dopisy, technické parametry

    4.  Cena služeb

Uchazeč předloží nabídkovou cenu v následující formě:
 
 Nabídková cena bez DPH  ,- Kč
 DPH ,- Kč
 Nabídková cena s DPH ,- Kč

Cena zahrnuje: implementaci aplikace, měsíční poplatek za správu aplikace

5.  Smluvní podmínky

Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, s podpisem uchazeče na návrhu smlouvy.

7. Požadovaná forma nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, a to v jednom originále a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Obálky s nabídkami musí být označeny ,,Neotvírat“ – uvedeno je číslo zakázky a její název.

Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „Originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „Kopie“.  V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou.
Nabídka bude dodána v českém jazyce.

8. Podmínky a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování nabídek může zadavatel požádat uchazeče o objasnění, doplnění či modifikaci nabídky. Požadavky a odpovědi musí být písemné.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k prezentacím jejich nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého rozhodnutí neuvádět.

9. Závěrečné ustanovení

Vybraný uchazeč se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Zadavatel i dodavatel musí dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“).

 Ing. Suad Hadžič