Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek - Gorenje
Středa, 7. duben 2010

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek

„Školení obchodních a komunikačních dovedností a základů marketingu“.

1. Identifikační údaje zadavatele:


Název zadavatele: Gorenje - real, spol. s r.o. 
Sídlo: Praha 4 - Michle, Pobočná 1395/1, PSČ 14100 
IČ: 49615157 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Michal Kroh, kroh@gorenje.cz, 604 577 577

Partner projektu:
Název zadavatele:
GORENJE  spol.s r.o.
Sídlo: Praha 4, Pobočná l/l395, PSČ 14000
: 40612244 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Suad Hadžič
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Střelec, strelec@gorenje.cz, 604 555 545


2. Předmět výzvy:

 

Zakázka vychází z projektu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – „Vzděláváním proti hrozbě nezaměstnanosti“

Předmět zakázky:

Výběr dodavatele školení obchodních a komunikačních dovedností a základů marketingu

Délka tréninkového kurzu: 21 dní

Požadovaný obsah školení:

 • Školení obchodních a komunikačních dovednosti
  • Vstupní školení (2 dny
   Obsah: analýza pozice prodejce, standardizace kroků komunikace s klientem, standardizace prodejních postupů, první dojem, nákupní signály, prodávání výhod atd.
  • Workshop (1 den)
   Obsah: opakování předchozího tréninku, řešení námitek
  • Poradenské dovednosti při prodeji domácích potřeb (1 den)
   Obsah: design v moderní architektuře, vnímání prostoru, barevné vidění interiérů
   Tréninkový modul je určen pro prodejce a regionální manažery celkem 35 osob (rozděleno do 3 skupin).
 • Manažerské vzdělání (4 dny)
  • Obsah: vyjednávání, řízení a delegování lidí, time management, stress management, vedení porad, komunikace v obtížných situacích, motivace, krizový management, management změn
  • Zakončení kurzu certifikátem.
  • Tréninkový modul je určen pro vedoucí pracovníci a personální rezervy regionálních center celkem 14 osob (1 skupina).
 • Základy marketingu
 • Marketing v kostce (2 dny)
  Obsah: marketing – filosofie a metoda řízení firmy, analýza trhu a marketingová koncepce, analýza SWOT, marketingová strategie, marketingový mix, metody a techniky průzkumu trhu
 • Specializovaný seminář z oblasti marketingu produktu (3 dny)
  Obsah: marketing v oblasti spotřebního zboží dlouhodobé povahy, distribuční metody, akvizice zákazníků, péče o zákazníka, vyřizování reklamací, reakce na stížnosti, případové studie z praxe
  Tréninkový modul je určen obchodní úsek (15 osob – zúčastní se pouze kurzu Marketing v kostce) a 47 pracovníků, kteří se zúčastní třídenního semináře.
  Na semináři se budou pod dohledem externího lektora aktivně podílet také interní koučové.

3. Předpokládaná cena zakázky


Předpokládaná cena zakázky:  505.000,-  Kč bez DPH

 

4. Hodnotící kritéria:


1.nabídková cena………………………………………………………………………………. váha 15%
 bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH
2.metodologie, obsah školení a zpracování zpětných vazeb……………………………… váha 30%
 bude hodnocena provázanost, ušití na míru společnosti – informativní schůzky o náplni každého tématického bloku s odpovědnou osobou klienta v ceně, komplexnost, kvalitní a detailní zpracování zpětných vazeb – ukázka, ukázka materiálů používaných při trénincích
3.kvalita realizačního týmu……………………….……………………………………………… váha 30%
 hodnoceno bude složení realizačního týmu, jejich životopisy, praxe a zkušenosti s realizací projektů
4.organizační a technické zajištění zakázky…………………………………………………….váha 25%
 flexibilita při komunikaci organizačních věcí, v případě potřeby flexibilita v zapůjčení dataprojektorů, flipchartů a dalších potřebných věcí pro kvalitní odvedení tréninků, flexibilita ve změně termínů tréninků (ze strany klienta) 1.4.1. Požadavky na prokázání kvality dodavatele
 Požadujeme:

 Technické kvalifikační požadavky
 a) Nabídka bude obsahovat minimálně 5 referenčních dopisů na realizované projekty, z čehož bude:
     - alespoň 1 reference na projekty financované ESF
     - alespoň 3 referencí z oblasti obchodu, z toho minimálně jedna z firmy s obratem nad 1 miliardu Kč ročně
    - minimálně 1 reference na projekt mezinárodního charakteru

 Referenční dopisy musí obsahovat popis a rozsah projektu, dobu realizace a podpis odpovědné osoby.

 Nabídka bude obsahovat životopisy lektorského týmu a jejich kvalifikační profil. Všichni lektoři, kteří budou zabezpečovat zakázku, musí doložit minimálně 5 let působení v oblasti lektorského vzdělávání a zkušenosti z manažerské praxe.

 Zadavatelem bude vybrán ten uchazeč, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější, a to na základě níže uvedeného postupu:

a) Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu

b) Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota   100 bodů. Hodnotitelé jsou povinní do zápisu zdůvodnit své hodnocení.

 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek


Termín podání nabídek: 22.4.2010 v 10.00 dopoledne
Místo podání nabídek: Gorenje – real, spol. s r.o., Pobočná 1/1395, 141 00 Praha 4
Způsob podání nabídek: doporučeně poštou nebo osobně k rukám Ing. Michala Kroha

 

6. Požadovaná struktura nabídky

 

Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat minimálně následující informace:

Titulní stránka nabídky
Označení zakázky (název, evidenční číslo)
Obchodní jméno uchazeče
Datum vyhotovení nabídky
1.Identifikace uchazeče Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ…)
Výpis z Obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, odborné certifikáty
Odpovědná osoba uchazeče (oprávněná uzavřít za uchazeče dodavatelskou smlouvu)
Kontaktní osoba odpovědná za nabídku (vč. Kontaktní adresy a e-mailové adresy)

2.Specifikace nabízených služeb a dodávek Obsahy a cíle tréninků, metodu výuky, dodávky pomůcek a výukových materiálů

3.Zkušenosti a znalosti Referenční dopisy, životopisy lektorského týmu

4.Cena služeb Uchazeč předloží nabídkovou cenu v následující formě: Nabídková cena bez DPH..................,- Kč
DPH............................................... ,- Kč
Nabídková cena s DPH..................... ,- Kč

Rozepsanou jednotkovou cenu (cena za 1 výukový den) a cenu celkem.
Cena zahrnuje: přípravu lektora, vlastní provedení kurzu, veškeré cestovní náklady lektora do místa výuky, komunikační a organizační činnost související se školením, pomůcky a výukové materiály.

5.Smluvní podmínky

Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, s podpisem uchazeče na návrhu smlouvy.

 

7. Požadovaná forma nabídky

 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, a to v jednom originále a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Obálky s nabídkami musí být označeny ,,Neotvírat“ – uvedeno je číslo zakázky a její název.

Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „Originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „Kopie“.  V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou. Nabídka bude dodána v českém jazyce.

 

8. Podmínky a práva zadavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování nabídek může zadavatel požádat uchazeče o objasnění, doplnění či modifikaci nabídky. Požadavky a odpovědi musí být písemné.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k prezentacím jejich nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého rozhodnutí neuvádět.

 

9. Závěrečné ustanovení

 

Vybraný uchazeč se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Zadavatel i dodavatel musí dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“).

 

V Praze dne 2.4.2010

Ing. Suad Hadžič